Skip to main content

Vedtægter i Fyns Western Club

Nedenfor kan du læse alle vedtægter der er lavet i Fyns Western Club. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende dem til os på kontakt siden.

§1. Foreningens navn er ”Fyns Western Club” med hjemsted på Fyn. Foreningens adresse er den samme som formandens adresse.

§2. Foreningens formål er at støtte og fremme udbredelsen af westernridningen sportsligt, socialt og kulturelt.

§3. Ret til at være medlem af foreningen har enhver uanset alder, enten som aktiv eller passiv, såfremt det årlige medlemskontingent er betalt, og foreningens regler i øvrigt overholdes.

§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen varetager den daglige drift i overensstemmelse med nærværende vedtægter og på mandat af generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor, og revisorsuppleant.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Valg finder sted i lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, 2 medlemmer er på valg i lige årstal, og 2 medlemmer er på valg i ulige årstal. Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer, der er myndige.

Generalforsamlingen vælger en revisor for 2 år ad gangen. Valg finder sted i ulige årstal. Hvert år vælges en revisorsuppleant. Revisorer må ikke være nært beslægtet med kassereren, eller være medlem af bestyrelsen eller udvalg for FWC. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen med næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald Næstformanden.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§5. Til dækning af foreningens normale drift betales et årligt medlemskontingent, som fastsættes ved den årlige generalforsamling. Kontingentet nedsættes til halvdelen ved indmeldelse efter den 01.09. i et regnskabsår.

§6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 01.03. Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastsættelse af næste års medlemskontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  9. Nedsættelse af evt. udvalg
  10. Eventuelt

§7. Generalforsamlingen afholdes, på et af bestyrelsen udvalgt sted, og varsles senest den 01.01.–. Varslingen skal angive dato og tid for generalforsamlingen. Forsalg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen inden 21 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse sendes via e-mail, senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tid og sted, samt dagsorden.

§8. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret. Ved forevisning af skriftligt fuldmagt kan stemmeretten udøves af et andet medlem, idet et medlem højst kan stille med en fuldmagt. De fremmødte stemmeberettigede medlemmer udgør et beslutningsdygtigt antal ved et online eller fysisk medlemsmøde.

§9. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer. Ved ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer er FOR ændringen.

Ved personvalg, skal dette være skriftligt, hvis der er mere end en kandidat til posten. Andre afstemninger skal være skriftlige, dersom mindst en af de fremmødte stemmeberettige medlemmer ønsker det.

§10. Der skal føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Dette underskrives af referenten og generalforsamlingens dirigent. Dette offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§11. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, samt når kassereren eller et bestyrelsesmedlem begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og kassereren og yderligere 1 bestyrelsesmedlem har deltaget i mødet. Der føres beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen orienterer, via hjemmesiden, om væsentlige beslutninger foretaget på bestyrelsesmødet.

§12. Udmeldelse bør ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen træder i kraft pr 31.12. Enhver gæld til foreningen skal være indfriet forinden.

Udelukkelse kan foretages af en fuldt enig bestyrelse eller ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Udelukkelse kan appelleres en gang.

Alle appelsager skal behandles af førstkommende ordinære generalforsamling.

§13. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af det berørte medlem indbringes for generalforsamlingen.

§14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når den tidligere generalforsamling har besluttet det, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når det skriftligt begæres af 25% af foreningens medlemmer.

§15. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen.

§16. Medlemmer hæfter ikke for gæld, som foreningen påtager sig. I tilfælde af ophør tilfalder foreningens aktiver foreninger, som vil fremme western ridning sportsligt, socialt og kulturelt på Fyn. Det er den opløsende generalforsamling der afgør, hvor klubbens aktiver bliver placeret.

Vedtaget på Fyns Western Clubs ordinære generalforsamling 05.05.93, og ændret ved ordinær generalforsamling 23.02.94, 15.02.94, 26.02.98, 17.02.99, 17.02.00, 15.02.05, 19.02.2012, 24.02.2019 og sidst revideret 27.02.2022.

Information

Fyns Western Club
Email: [email protected]
Adresse: Råstruphave 3, 5854 Gislev

Information